Zoom ID

760 4110 882

email

therapie@deyogakliniek.nl

De Yoga Kliniek

Sessies op afspraak van maandag t/m vrijdag

Aansprakelijkheid en Medische disclaimer, Algemene Voorwaarden, Informatie Dislaimer en de Privacy Verklaring.

Als je hierover vragen hebt, mail deze aan therapie@deyogakliniek.nl

Informatie disclaimer

Op deze website wordt informatie ter beschikking gesteld. Hoewel deze informatie met zorg wordt samengesteld en er gestreefd wordt naar een correcte informatievoorziening, kan dit niet worden gegarandeerd. Daarom kunnen aan de informatie op deze website geen rechten worden ontleend en wordt er geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade als gevolg van onjuistheden of gedateerde gegevens. Bronnen en foto credits worden waar mogelijk bij de tekst/foto vermeld/doorgelinkt.

Aansprakelijkheid en Medische disclaimer

 • Deelname aan de dienstverlening van De Yoga Kliniek is enkel bedoeld als complementaire behandelingswijze en geschiedt geheel op eigen risico.
 • Respecteer je grenzen en forceer niets. Yoga mag geen pijn veroorzaken. Je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor jouw eigen lichaam.
 • Deelname aan de dienstverlening kan pas aanvangen als de behandelend arts toestemming heeft gegeven.
 • Overleg in geval van aanhoudende en nieuwe gezondheidsklachten met de arts of deelname aan de dienstverlening nog steeds raadzaam is.
 • De Yoga Kliniek behoudt zich het recht voor om deelname aan dienstverlening te ontzeggen indien de dienstverlener het niet verantwoord vindt.
 • Deelname aan de dienstverlening kan alleen plaatsvinden als het formulier Gezondheidsverklaring en Vrijstelling Aansprakelijkheid is ondertekend.
 • Je ben voor je eigen veiligheid, verplicht om De Yoga Kliniek telkens vóór aanvang van de dienstverlening op de hoogte te stellen van eventuele veranderde gezondheidsklachten of andere fysieke bijzonderheden (o.a., maar niet bepekt tot: zwangerschap, hoge bloeddruk, recente operatie, hartklachten, spier- of gewrichtsklachten en alle overige beperkingen die van invloed kunnen zijn)
 • Bij koorts, verkoudheid en/of griepklachten kan de dienstverlening niet uitgevoerd worden.
 • De Yoga Kliniek is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen.
 • De Yoga Kliniek is niet aansprakelijk voor enig psychisch en/of lichamelijk letsel dat voor, tijdens of na de dienstverlening is ontstaan.

Algemene Voorwaarden Dienstverlening

Aanmelden

Afspraken kunnen telefonisch, per email of WhatsApp worden gemaakt. Afspraken zijn slechts definitief wanneer deze schriftelijk is bevestigd per email of WhatsApp.

Afmelden/Afspraak annuleren

Afmelden voor de dienstverlening kan tot 24 uur voor een gemaakte afspraak zonder kosten. Later afmelden kan te allen tijde, je betaalt dan annuleringskosten € 35,-

Beëindigen Traject

Beëindigen van een traject is altijd mogelijk, ook zonder opgave van reden. De reeds gemaakte afspraken dienen wel 24 uur vooraf geannuleerd te worden. Alleen de daadwerkelijk afgenomen dienstverlening wordt betaald. Indien je al betaald hebt, en besluit om een traject te beëindigen krijg je het resterende bedrag gerestitueerd.

Betalingen

De betaling vind plaats voorafgaand aan de dienstverlening. De betaling wordt na reservering middels een betaalverzoek afgehandeld. U kunt bij De Yoga Kliniek per bank en contant betalen. Bij afname van een traject kunt een betalingsregeling afspreken.

Overmacht

De Yoga Kliniek is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming, direct of indirect, als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken en storingen al dan niet als gevolg van wederrechtelijk handelen van derden.

Plaats van uitvoering van de dienstverlening

De dienstverlening wordt op afspraak uitgevoerd aan de Heemraadssingel 187 te Rotterdam. De praktijk bevindt zich op de eerste verdieping. Er is geen lift aanwezig. De locatie is niet toegankelijk wanneer je niet zelfstandig en veilig de trap kunt gebruiken. Indien de reisafstand dit toelaat, kan de dienstverlening bij jou thuis plaatsvinden.

ZOOM Dienstverlening

De dienstverlening kan tevens via Zoom geleverd en uitgevoerd worden. Dezelfde tarieven gelden. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juiste apparatuur om de verbinding tot stand te brengen.

AVG wetgeving
Vanaf 25 mei 2018 moet ieder Europees bedrijf voldoen aan de GDPR (General Data Protection Regulation) regelgeving, die in de Nederlandse wet geïmplementeerd wordt als de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Het doel van deze wet is de bescherming van natuurlijke personen, in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens en Privacy gevoelige informatie
Gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon.
Hieronder vallen o.a. naam, e-mailadres, telefoonnummer. De AVG wetgeving slaat op natuurlijke personen en niet op rechtspersonen en is door De Yoga Kliniek dan ook met die doelstelling ingericht.

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens die je via e-mail toestuurt
 • Privacy gevoelige informatie die je tijdens de dienstverlening deelt met de dienstverlener

Doel verwerking persoonsgegevens
Deze gegevens zijn nodig om alles met betrekking op het veilig en verantwoord uitvoeren van de dienstverlening vast te leggen in een rechtsgeldige overeenkomst tot dienstverlening. Deze overeenkomsten zijn de aanmeldingen van de klanten voor de dienstverlening.

De Yoga Kliniek verwerkt je persoonsgegevens om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren. Tevens worden je gegevens en informatie gebruikt om de dienstverlening veilig en verantwoord uit te kunnen voeren.

Bewaartermijn
Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

De Yoga Kliniek bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Tenzij er een wettelijke grondslag van toepassing is, wordt er een bewaartermijn van 7 jaar gehanteerd.

Gebruik van computers, smartphones en tablets
Er wordt tijdens de dienstverlening soms gebruik gemaakt van bovengenoemde devices voor de uitvoering van de dienstverlening. Alle devices zijn voorzien van wachtwoordbeveiliging met een lokaal toegangswachtwoord en anti-virus software.

De website van De Yoga Kliniek
De website van De Yoga kliniek (www.deyogakliniek.nl) is beveiligd met een SSL certificaat, waardoor gegevens die via de website worden opgeslagen goed beschermd zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Yoga Kliniek verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van De Yoga Kliniek is er een verwerkingsovereenkomst. Mailings worden verzonden via Mailchimp.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens en alle documenten en gemaakte notities die worden gemaakt tijdens de dienstverlening in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Verder heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen aan: therapie@deyogakliniek.nl

Beveiliging persoonsgegevens en gedeelde informatie tijdens de dienstverlening
De Yoga Kliniek neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor het bezoeken van de website en voor het dataverkeer van verzonden contactformulieren van en naar de website wordt gebruik gemaakt van een SSL-beveiligingscertificaat.

Bij inschrijving en deelname aan de dienstverlening ga je akkoord met de voorwaarden en bepalingen op deze pagina.

De Yoga Kliniek behoudt zich het recht voor de voorwaarden en bepalingen op deze pagina te wijzigen. De meest recente versie van deze pagina wordt op de website gepubliceerd.

De Yoga Kliniek, Januari 2022, V2022.01